Na co możemy pozyskać środki

epodre - banner

Najskuteczniejsi dyrektorzy wykorzystują różnego rodzaju środki na doskonalenie swoich nauczycieli, odpowiadanie na potrzeby uczniów, przygotowują swoich absolwentów do stawiania czoła wymaganiom współczesnego rynku pracy.

Dzięki współpracy z naszymi doświadczonymi partnerami pomagamy szkołom w pozyskaniu środków, między innymi z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dzięki tym środkom możemy rozwijać kompetencje kluczowe uczniów w zakresie:

  • umiejętności matematyczno – technicznych,
  • społecznych,
  • pracy z technologią informacyjno komunikacyjną (TIK), – poznaj innowacyjną pracownię SPRK
  • umiejętności niezbędnych na rynku pracy (takich jak praca w grupie, kreatywność, innowacyjność),
  • języków obcych (nowatorskie multimedialne narzędzia nauki języków obcych),

SPRK banner landing

Jednocześnie oferujemy bogaty wachlarz szkoleń dla nauczycieli, które rozwijają warsztat pracy w zakresie:

  • wykorzystania technologii informacyjno komunikacyjnych (TIK) do pracy na lekcji, kontaktu z uczniami i rodzicami,
  • pracy aktywnymi metodami nauczania oraz pracy w grupie
  • przeciwdziałania i reagowania na zjawisko cyberprzemocy
  • Nasze szkolenia prowadzone są przez specjalistów, pracujących w szkołach oraz posiadających doświadczenie we wspieraniu nauczycieli w ich pracy.

Działanie, które możemy wspólnie podjąć pomogą w wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów poprzez doposażenie szkolnych pracowni matematyczno-przyrodniczych oraz sal lekcyjnych w sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne.

Monitor interaktywny

W ramach projektu i składania wniosku oferujemy:
bezpłatne wykonanie i opracowanie diagnoz potrzeb szkół potrzebnych do wniosku, bezpłatne opracowanie całości wniosku łącznie z budżetem, określeniem wskaźników etc., realizację projektu w przypadku zatwierdzenia wniosku, włączając: rozliczenie projektu, organizację zajęć i zakup doposażenia pracowni, organizację wszelkich form warsztatów, szkoleń, kursów, zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów.