Funenglish – pierwszy w Polsce podrÄ™cznik online do nauki jÄ™zyków obcych

PodrÄ™cznik interaktywny – made in Poland

 

Kto w 2000 roku pobrał bezpłatny dokument Worda z powieścią Olgi Tokarczuk “Dom dzienny, dom nocny”, ten czytał pierwszą książkę elektroniczną w Polsce. Dziesięć lat później dwóch przedsiębiorców z Wrocławia, z głowami pełnymi ambitnych planów, rozpoczęło pracę nad pierwszym multimedialnym podręcznikiem online do nauki języka angielskiego.

 

BartÅ‚omiej Postek (28 l.) i Krzysztof Wojewodzic (28 l.) w 2009 roku, czyli w trakcie piÄ…tego roku studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we WrocÅ‚awiu, zaÅ‚ożyli spółkÄ™ FunEnglish.pl (obecnie Funmedia). Tak też nazywaÅ‚ siÄ™ pierwszy produkt firmy – rozbudowana platforma e-learningowa do nauki jÄ™zyka angielskiego dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Cel nie należaÅ‚ do prostych: zrewolucjonizować system edukacji w Polsce i sprawić, by nauka byÅ‚a tak przyjemna jak ulubiona gra komputerowa. ChcÄ…c zmienić system oÅ›wiaty, należaÅ‚o rozpocząć od jego fundamentów – edukacji wczesnoszkolnej. Prace nad projektem cyfrowego podrÄ™cznika ruszyÅ‚y na poczÄ…tku stycznia 2010 roku, przy wsparciu dofinansowania z Unii i znajomych ze studiów zrekrutowanych do spółki. Rok później gotowa byÅ‚a już wersja beta, owoc współpracy kilkuosobowego zespoÅ‚u metodyków, programistów i kreatywnych.

 

Jak zanurzyć się w nauce

 

Wizja gotowego podrÄ™cznika zakÅ‚adaÅ‚a wysokÄ… jakość merytorycznÄ… oraz technologicznÄ…. Uczniowie korzystajÄ…cy z kursu FunEnglish.pl mieli dosÅ‚ownie “zanurzyć się” w cyfrowym Å›wiecie jÄ™zyka angielskiego, czujÄ…c siÄ™ jego częściÄ…, poprzez wcielanie siÄ™ w rolÄ™ animowanych bohaterów filmów, lekcji obrazkowych i gier edukacyjnych. W wirtualnym FunWorld nauka przeplata siÄ™ z zabawÄ…. Jest tu piÄ…tka przyjaciół: Anna, Eva, Max, Emma i Tom, z którymi może utożsamić siÄ™ każdy uczeÅ„ szkoÅ‚y podstawowej. SÄ… nauczyciele: Jane Potter, pani od sztuki, szalony chemik Bernard Jones czy Jon Wilson, wielki fan ekologii. Nie brakuje również czarnych charakterów – antygreeny to stwory, które chcÄ… zanieczyÅ›cić FunWorld spalinami. Na 400 stronach podrÄ™cznika, z których każda jest w rzeczywistoÅ›ci interaktywnÄ… stronÄ… internetowÄ…, dzieci poznajÄ… podstawy gramatyki, sÅ‚ownictwo, uczÄ… siÄ™ poprawnego akcentu i prawidÅ‚owej pisowni. Aleksandra Dykta, Główny Metodyk w firmie Funmedia, zadbaÅ‚a o to, by kurs stwarzaÅ‚ sytuacje komunikacyjne, które wymuszajÄ… na uczniach mówienie i myÅ›lenie po angielsku. Wyobraźmy sobie sytuacjÄ™, w której z dnia na dzieÅ„ lÄ…dujemy na obcojÄ™zycznej wyspie, której mieszkaÅ„cy nie znajÄ… ani jednego sÅ‚owa po polsku. Nie widzÄ…c innego wyjÅ›cia z sytuacji, podejmujemy próbÄ™ komunikacji poprzez obserwacjÄ™ tubylców. To wÅ‚aÅ›nie immersja, podstawa Metody123, na której oparty jest FunEnglish.pl. WchodzÄ…c w nieznane Å›rodowisko, uczymy siÄ™ przez tzw. kanaÅ‚y domniemane, zdobywajÄ…c nowe umiejÄ™tnoÅ›ci niejako “przy okazji”, nieÅ›wiadomie. Wsparciem tej metody nauczania sÄ… multimedialne narzÄ™dzia edukacyjne: 100 gier 3D, 100 filmów w jakoÅ›ci HD, 4000 zdjęć, piosenki karaoke, interaktywne ćwiczenia i sÅ‚ownik obrazkowy.

 

Podbić serce ucznia i zdobyć akceptację MEN

 

W listopadzie 2011 roku FunEnglish.pl zostaÅ‚ oficjalnie dopuszczony do użytku szkolnego, jako podrÄ™cznik multimedialny speÅ‚niajÄ…cy podstawÄ™ programowÄ… z jÄ™zyka obcego. Co to oznacza? NadrzÄ™dnym celem nauki z podrÄ™cznikiem jest równoczesne opanowanie poprawnoÅ›ci jÄ™zykowej oraz umiejÄ™tnoÅ›ci swobodnego porozumiewania siÄ™ po angielsku. UczeÅ„ po skoÅ„czeniu kursu potrafi m.in. opowiedzieć o sobie, swoich emocjach, samopoczuciu, życiu rodzinnym, rozumie intencje rozmówców i kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne. Zanim gotowy projekt zostaÅ‚ poddany wnikliwej ocenie recenzentów Ministerstwa Edukacji Narodowej, przetestowali go najlepsi krytycy i eksperci od dobrych rozwiÄ…zaÅ„ – dzieci. Cyfrowy podrÄ™cznik zostaÅ‚ wykorzystany w ramach zajęć na Uniwersytecie Dzieci, nowoczesnego programu edukacyjnego, który dziaÅ‚a od 2007 roku. Badanie przeprowadzone na 300-osobowej grupie rodziców pokazaÅ‚o, że 93% z nich chciaÅ‚o, aby ich dziecko uczyÅ‚o siÄ™ za pomocÄ… kursu FunEnglish.pl. Prof. dr hab. Anna MichoÅ„ska-Stadnik z Uniwersytetu WrocÅ‚awskiego, autorytet w dziedzinie nauczania jÄ™zyków, za atut podrÄ™cznika uznaÅ‚a interaktywność zadaÅ„ jÄ™zykowych dopasowanych do odpowiedniej grupy wiekowej. Liczne gry wideo i zabawy opracowane przez specjalistów od lingwistyki i metodyki nauczania peÅ‚niÄ… rolÄ™ czynnika motywujÄ…cego. WÅ›ród recenzentów podrÄ™cznika byÅ‚a dr MaÅ‚gorzata Szulc-Kurpaska, autorka bestsellerowego podrÄ™cznika do nauki angielskiego “Sparks”. Pomimo sprawnego przebiegu pracy nad wnioskiem dla MEN, pierwsza akceptacja byÅ‚a warunkowa, co oznaczaÅ‚o, że zespół twórców miaÅ‚ miesiÄ…c na poprawÄ™ multimedialnych komponentów, które nie dziaÅ‚aÅ‚y prawidÅ‚owo. Dużo czasu zajęły poszukiwania odpowiedniej firmy, która miaÅ‚a stworzyć interaktywne gry do kursu. Ostatecznie grafiki do gier zostaÅ‚y wykonane przez pracowników Funmedia.

 

Multimedia dla każdego

 

Cyfrowy podręcznik odniósł duży sukces i zapoczątkował nową erę w uczeniu się języków obcych. Na przykładzie platformy FunEnglish.pl dzieci, rodzice i nauczyciele poznają edukacyjny potencjał nowych technologii, dzięki czemu kształtuje się w nich świadomość na temat edukacyjnych możliwości Internetu i multimediów. Po trzech miesiącach od uruchomienia projektu z licencji skorzystało ok. 1200 szkół i ponad 10 000 użytkowników. Licencję sprzedano również partnerowi na rynku niemieckim, gdzie strona funkcjonuje pod adresem FunEnglisch.de. W 2011 roku internetowy kurs zdobył nagrodę European Language Label, europejski certyfikat jakości w edukacji językowej, przyznawany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Funmedia ma obecnie w swoim portfolio kilkadziesiąt kursów językowych i specjalistycznych dla różnych grup wiekowych, dostępnych na 29 rynkach świata. Poza sprzedażą komercyjną, firma zapewnia darmowy dostęp do FunEnglish.pl w bibliotekach publicznych w Polsce, w ramach inicjatywy społecznej “FunEnglish w bibliotece”. W aktualnej, trzeciej edycji programu uczestniczą 1073 placówki. Nieodpłatne udostępnianie zasobów w sieci jest praktyczną realizacją wizji firmy, zgodnie z którą każdy, niezależnie od statusu materialnego i wieku, ma prawo czerpać korzyści z zaawansowanych narzędzi e-nauki.